NAŠI CILJEVI

 • Zalagati se za poštivanje i obranu ljudskih prava i sloboda, kao i pravne države i demokracije
 • Boriti se protiv svake diskriminacije
 • Zaštititi dostojanstvo radnika
 • Omogućiti sigurno okružje i djelatnicima i učenicima bez medicinskih intervencija bilo koje vrste
 • Zaštititi i unaprijediti materijalne i socijalne interese članova
 • Poboljšati opće uvjete rada članova
 • Otvoreno komunicirati sa članovima sindikata
 • Zaštititi prava iz radnog odnosa ( individualna i kolektivna) posebno u pogledu plaća, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite
 • Naknada štete kod ozljede na radu
 • Zaštita kod nezakonitog otkaza
 • Pravna pomoć odvjetnika pri zaštiti prava iz radnog odnosa
 • Pravo na informiranje
 • Ostvariti i zaštititi sva ljudska, sindikalna prava i slobode, posebice prava i slobode djelovanja sindikata i sindikalnih povjerenika
 • Zastupati članove u pregovorima pri sklapanju kolektivnih ugovora ili dizanja kolektivnih tužbi 
 • Podržati borbu protiv nezakonitog djelovanja, prekoračenja ovlaštenja, zloupotrebe položaja, nemoralnog postupanja i kriminala u društvu u cjelini
 • Unapređenje školstva